Podmienky používania

SES S.A. ("SES"), spoločnosť registrovaná podľa luxemburského práva (RC Luxemburg B 22589, č. DPH LU 12859882) so sídlom na L-6815 Château de Betzdorf – Luxemburské veľkovojvodstvo, hostí a prevádzkuje webovskú stránku astra.ses, ktorá sa nachádza na https://sk.astra.ses ("webovská stránka").

Využitie webovskej stránky podlieha súčasným podmienkam ("podmienky využitia"). Podmienky využitia podliehajú zmenám z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia. Najnovšia verzia podmienok využitia je vždy k dispozícii na https://sk.astra.ses/ochrana-sukromia. Využitie webovskej stránky predstavuje váš súhlas s podmienkami využitia.

1. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

SES si vyhradzuje právo zmeniť, upraviť alebo opraviť obsah webovskej stránky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Využitie tejto webovskej stránky je len pre informácie. SES nezaručuje, že je správna, úplná, ani aktuálna. Okrem toho nie je možné spoliehať sa na informácie na webovskej stránke v súvislosti s akýmkoľvek investičným rozhodnutím.

SES nezodpovedá za priame, nepriame, ani následné škody, ktoré vzniknú z využitia alebo v súvislosti sobsahom webovskej stránky, vrátane v súvislosti s nasledujúcim:

  • prerušenie webovskej stránky;
  • poruchou, ktorá naruší webovskú stránku; alebo
  • neoprávnený vstup na webovskú stránku, z ktorého vzniknú modifikácie informácií, ktoré sú na nej obsiahnuté.
2. PREPOJENIA NA INÉ WEBOVSKÉ STRÁNKY A ZDROJE

Vzhľadom na to, že SES neriadi prepojené stránky a externé zdroje s prístupom cez webovskú stránku, SES nevzniká žiadny záväzok v súvislosti s obsahom alebo službami, ktoré sú ponúkané na takýchto prepojených stránkach alebo externých zdrojoch.

3. PREPOJENIA NA WEBOVSKÚ STRÁNKU

Vnútorné prepojenie (prepojenie s využitím prvkov webovskej stránky prostredníctvom prepojenia vloženého na inej webovskej stránke) a rámovanie (zobrazenie webovskej stránky v rámiku inej webovskej stránky) sú prísne zakázané.

4. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Využitie pre akýkoľvek účel (vrátane ako meta značky na iných webovských stránkach) obchodnej značky a loga "ASTRA" a všetkých ostatných obchodných značiek a log, ktoré vlastní alebo sú predmetom licencie SES, či už registrované alebo nie, bez predchádzajúceho písomného súhlasu SES, je prísne zakázané.

Všetky materiály na webovskej stránke (vrátane a bez obmedzenia písomného textu, výkresov, návrhov, ilustrácií, fotografií, animovaných obrázkov, zvukových stôp, log, obchodných značiek), ako aj dizajnu a vnemu webovskej stránky sú a zostávajú výlučným vlastníctvom SES. Máte právo konzultovať alebo, kde je umožnené, vytlačiť tieto informácie len pre svoje súkromné využitie. Nesmiete žiadnymi prostriedkami reprodukovať ani spracovať, ani v celku ani z časti, distribuovať, zverejniť, prenášať, vytvárať odvodené diela na jej základe, modifikovať ani predať žiadne takéto materiály, ktoré sú zahrnuté na webovskej stránke.

Pokiaľ potrebujete informácie alebo súhlas v súvislosti so záležitosťami duševného vlastníctva, obráťte sa na [email protected].